Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:No podcast services have been specified. Please check your include/exclude settings.


Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist…
Teksten te lezen: Lucas 23 & 24; Johannes 19, 20 & 21 Deze periode van het jaar herdenken we Pasen: Jezus’ dood, gevolgd door zijn verrijzenis 3 dagen later. Zijn…

Getuigenissendienst

24 maart 2024
Toen zei Mozes ‘ Neemt U mij niet kwalijk, Heer, ik ben nooit zo welbespraakt geweest. Ook nu U met mij gesproken hebt, is dat niet veranderd. Ik kan erg…

“Voorspoed en Vrede”

17 maart 2024
Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie…
PRECIOUS LORD ( Thomas Andrew Dorsey ) Precious Lord, take my hand Lead me on, let me stand I'm tired, I'm weak, I'm lone Through the storm, through the night…