20 november 2022

HET JUK VAN STIL VERDRIET

Passage: Matt.11:28-30

Stil verdriet kan heel confronterend zijn, het is de pijnlijke weg om het verlies te
aanvaarden. Kan ik op die momenten nog geloven in Gods goedheid en trouw?
Matt.11:28-30 (nbg) “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.”
Ook Jezus moest Zijn juk dragen (Lucas 22: 42-43). Zijn genade zal u blijven
dragen; dag aan dag, in de palm van Zijn hand.
Gen.18:14 (nbg) “Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?”
Hoe kunnen wij troostend omgaan met hen die overweldigd zijn door stil
verdriet? (Lucas 24:15 ; Job 2:13)
Jes.42:3 (nbg) “Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit
zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren.”
Jak.4:10 (nbg) “Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.”
1 Sam.16:7b (nbg) “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens
toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.”
Stil verdriet is een intens persoonlijke ervaring. Geen mens rouwt op dezelfde
manier. Troosten kan steun bieden, maar kan ook een tegenovergesteld effect
teweeg brengen. Job zegt dat zijn vrienden hem troosten met ‘lege woorden’.
(Job 21:34). Samen zijn in stilte, het zegt precies wat nodig is: er-zijn.
Psalm 23:4 (nbg) “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen
kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.”
Ook al lopen we nu in de duisternis van het stil verdriet, we lopen altijd naar de
dageraad toe van een nieuwe dag. God is altijd bij ons. Eén dag tegelijk, dag per
dag. Je kunt het leven niet anders leven dan al levend leren.
Van de dingen die we leren in de duisternis, daarvan wil Hij dat we dit ook delen
in het licht.
Matt.10: 27 (nbg) “Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort
in het oor, predik dat op de daken.” God wil dat we delen wat hij ons leert.
“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.”
Psalm 62:2 (nbv)

https://depottenbakker.be/Prediken/petrus-ging-naar-buiten-en-weende-bitter-matteus-26-75/,https://depottenbakker.be/Prediken/verandering-van-binnen-naar-buiten/