21 mei 2023

“De boodschap van Hemelvaart”

Passage: Handelingen 1:8-12

Wat zegt de bijbel over ‘Jezus’ hemelvaart ? (Handelingen 1:8-12)
Hemelvaartsdag is het feest van de troonsbestijging van de Zoon.
Jezus wordt aangesteld als hoofd van de kerk. (Efeziërs 1:20-23)
Naast de zendingsopdracht heeft Jezus ons ook een nieuw gebod gegeven.
Johannes 13:34-35 “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt;
gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen
weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.”
Hij vraagt ons dezelfde liefde te tonen aan elkaar, zonder voorbehoud ,
zonder voorwaarden. Wij moeten elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft
liefgehad. Kunnen wij dat waarmaken?
Tijdens Zijn afscheidsrede bij het laatste Avondmaal nam Jezus een waskom
en een linnen doek en waste de voeten van zijn discipelen.
Het verschil tussen Jezus’ liefde en menselijke liefde is dat Jezus’ liefde
volmaakt, onvoorwaardelijk en opofferend is, terwijl, als we eerlijk zijn,
menselijke liefde vaak onvolmaakt, voorwaardelijk en zelfzuchtig is.
De liefde van Jezus overwint alles. Zelfs het liefhebben van je vijanden!
Paulus weet dat dit niet makkelijk is en roept op tot eensgezindheid
(Filippenzen 2:1-2, 5)
Eensgezindheid wil niet zeggen dat je het in alles met elkaar eens moet zijn.
Maar het vereist wel dat we eenzelfde fundament hebben. Het hanteren van
-onze- liefde of de liefde van Jezus is een keuze die we moeten maken.
Vergeving is niet altijd gemakkelijk, maar het is een belangrijk onderdeel van
het christelijk geloof.
De manier waarop wij door het leven gaan als oprecht christen is dikwijls het
beste evangelie wat men kan brengen. We laten hiermee de buitenwereld
zien dat we Jezus’ discipelen zijn.
Het afscheidskado van Jezus: Een waskom en een linnen doek.
Ga ermee aan de slag!
Aantekeningen bij de preek
 De verzoening die Hij voor ons, zondaren genadevol heeft bewerkstelligd
door Zijn Geliefde Zoon, Jezus onze straf te laten dragen aan het kruis.
 Het eeuwig leven, dat wij door in Hem te geloven en Hem als onze Heer
aan te nemen nu reeds mogen ontvangen.
 Zijn ondoorgrondelijke voorzienigheid, waarmee Hij in ons leven alle
dingen, ook de pijnlijke, laat meewerken ten goede.
 Zijn Heilige Geest, die ons voortdurend waarschuwt, bijstuurt, desnoods
bestraft maar telkens weer opbouwt tot gelijkenis aan onze Heer Jezus.
 Onze kerkgemeenschap De Pottenbakker, waarin wij als broeders en
zusters aan mekaar gegeven zijn ter bemoediging en tot getuigenis in de
wereld waarin wij leven.

https://depottenbakker.be/Prediken/waar-het-hart-van-vol-is/,https://depottenbakker.be/Prediken/wedergeboren-door-de-heilige-geesthandelingen-10-27-48/